تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17
مواد آزمایشگاهی مرک
نام ماده مقدار کد ماده
1 پنتال تیول 50 میلی لیتری 841794
1-برومو 3-کلرو پروپان 250 میلی لیتری 801627
1-فلورو 4-نیترو بنزن 50 میلی 820580
1-متیل 2-پیرولیدون 1 لیتری 806072
2- کلرو بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 802618
2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550
4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131
4-نونیل فنل 1 گرمی  
محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم   1000ppm
، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت   1000ppm
، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppmساخت مرک آلمان   1000ppm
EDTA 1 کیلویی 100944
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 250 گرمی 108438
EDTA دی سدیم سالت 250 گرمی 108454
EDTA نمک دی سدیم و منیزیم 250 گرمی 108423
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی 104819
آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) 2.5 littre 108597
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 25 میلی 103428
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333
آلفا نفتول 250 گرمی 822289
آلفا نفتیل امین 100 گرمی 822291
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی 101047
آلومینیوم اکساید 1 کیلویی 101097
آلومینیوم بوتیلات 250 میلی لیتری 820054
آلومینیوم سولفات 18 آبه 5 کیلویی 101102
آلومینیوم فویل 250 گرمی 101057
آلومینیوم نیترات 9آبه 1 کیلویی 101086
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی 101091
آلومینیوم پودر 250 گرمی 101056
آلومینیوم کلراید 1 کیلویی 801081
آلومینیوم گرانول 1 کیلوگرمی 820051
آلیزارین رد اس 25 گرمی 106278
آمونیاک 25% 2،5 لیتری 105422
آمونیوم آیرونIIسولفات 1 کیلویی 103792
آمونیوم استات 1 کیلویی 101115
آمونیوم ایرون IIIسولفات 1 کیلویی 103776
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی 101131
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی 101126
آمونیوم سریم نیترات 100گرمی 102276
آمونیوم سولفات 1 کیلویی 101216
آمونیوم فلوراید 250 گرمی 101164
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی 101226
آمونیوم نیترات 1 کیلویی 101188
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 250 گرمی 101181
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی 101201
آمونیوم کربنات 250 گرمی 159504
آمونیوم کلراید 1 کیلویی 100924
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293
آمینو نفتول سولفونیک اسید 25 گرمی 100099
آنتراسین 100گرمی 820109
آنیلین 1 لیتری 822256
آ گار 1 کیلویی 101615
آگاروز 25 گرمی 116801
آیرون (آهن ) IIIسولفات 7 آبه 99%  آزمایشگاهی 500 گرمی  
آیرون (پودر آهن ) یک کیلویی 103815
آیرون IIاستات 50 گرمی 339199
آیرون IIسولفات 7 آبه 1کیلویی 103965
آیرون IIکلرید 4 آبه 1 کیلویی 103861
آیرون IIIاکساید 250 گرمی 103924
آیرون IIIنیترات 1 کیلویی 103883
ائوزین بلو 25 گرمی 115934
اتانول 2.5 لیتری 100986
اتانول  99.9% 2.5 لیتری 100983
اتیدیوم برماید 1 گرمی E7637
اتیل آنیلین 100 میلی لیتری 800936
اتیل آکریلات 1 لیتری 800836
اتیل استات 2،5 لیتری 100864
اتیل اولئات 250 میلی لیتری 814762
اتیل بنزن 1 لیتری 801372
اتیل متیل کتون 2.5 littre 106014
اتیلن گلیکول 2.5 littre 100949
ارسنیک اکساید 100 گرمی 11099
اریوکروم بلک تی 100 گرمی 103170
اریکروم بلو اس ای 5 گرمی 103340
استارچ (نشاسته گندم) 1 کیلویی 111685
استامید 100 گرمی 822343
استایرن 1 لیتری 807679
استرانسیوم استات 100 گرمی A16149
استرانسیوم کربنات 500 گرمی 33392
استرانسیوم کلراید 6 آبه 250 گرمی 107865
استوفنون 1 لیتری 800028
استون 2.5 littre 100013
استون 2.5 littre 100014
استونیتریل (کرماتوگرافی) 2.5 لیتری 100030
استیل استون 1 لیتری 800023
اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی 12103
اسمیک اسید محلول 2% 5 میلی لیتری 109266
اسپکتروملت A10کمک ذوب 1 کیلویی 110783
اسپکتروملت A14کمک ذوب 1 کیلویی 111724
اسکوالان 100 میلی لیتری مرک آلمان
اسید استیک  گلاسیال 2.5 littre 100056
اسید اسپارتیک 100گرمی 100126
اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) 2.5 kg 500090
اسید اوریک 25 گرمی 100817
اسید اولئیک 1 لیتری 100471
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی 100492
اسید باربیتوریک 100 گرمی 800133
اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید ) 250 میلی 18730
اسید بنزوئیک 100 گرمی 100136
اسید بوریک 1 کیلویی 100165
اسید تارتاریک 1 کیلویی 100802
اسید ترفتالئیک 100 گرمی 800762
اسید ترفتالدهید 10 گرمی 821075
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری 822336
اسید جیبرلیک 5 گرمی G7645
اسید سالسیلیک 1کیلوگرمی 818731
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی 100631
اسید سولفانیلیک 100گرمی 100686
اسید سولفانیلیک 1 کیلویی 822338
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی 800691
اسید سولفوریک 2.5 littre 100731
اسید سیتریک 1 کیلویی 100244
اسید فتالیک 1 کیلویی P39303
اسید فسفریک 2.5 littre 100563
اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532
اسید فلوریدریک 2.5 littre 100337
اسید فورمیک 2.5 littre 100264
اسید فولوئیک 25 گرمی  
اسید فولیک 5 گرمی 103984
اسید فیتیک 25 گرمی P2852
اسید لاکتیک 2.5 littre 100366
اسید مالئیک 1 کیلویی 800380
اسید متا اکریلیک 1 لیتری 800181
اسید متا فسفریک 100 گرمی 100546
اسید مولیبدیک 1 کیلویی 100400
اسید نیتریک 100% دود کننده 1 لیتری 100450
اسید نیتریک 65% 2.5 littre 100456
اسید نیکوتینیک 100 گرمی 818714
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 2.5 littre 100314
اسید هیومیک 10 گرمی 53680
اسید پرکلریک70% 2.5 littre 100519
اسید پریودیک 100 گرمی 822288
اسید پیکریک 500 گرمی  
اسید گلوتامیک 250 گرمی 100291
اسید گلی اگزالیک یک آبه 25 گرمی 804107
اسید گلیکولیک 1لیتری 104106
ال - گلوتامین 25گرمی 100289
ال آرابینوز 25 گرمی A91906
ال آرژنین 100 گرمی 101542
ال آسپارژین مونو هیدرات 100 گرمی 101566
ال آلانین 25 گرمی A7469
ال سیستئین 100 گرمی 102838
ال سیستئین هیدرو کلراید 25 گرمی 102839
ان آمیل الکل 2.5 littre 807500
ان اکتان 250 میلی لیتری 806910
ان دو دکان 250 میلی لیتری 820543
ان نفتیل آمین 100 گرمی 822291
ان هپتان 1 لیتری 104365
ان هگزان 2.5 littre 104368
ان هگزان کروماتوگرافی 1 لیتری 104391
ان پنتان 1 لیتری 107176
انتلان 500 میلی 100869
انیدرید مالئیک 100 گرمی 800408
اورتو تولوئیدین 2.5 littre 808312
اورتو فنانترولین 10 گرمی 107225
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی 107223
اورسینول 5 گرمی 820933
اورنج جی 25 گرمی 115925
اوره 1 کیلویی 818710
اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت 5 گرمی 112292
اکریل آمید 1کیلویی 800830
اکسید مس 100 گرمی 104465
اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید) 10 گرمی 821102
اگزالیل کلراید 25 میلی لیتری 807066
اگزامید 100 گرمی 820936
ایتریم نیترات 25 گرمی  
ایتریم نیترات استاندارد سلوشن 500 میلی 119809
ایریدیوم کلراید 5 گرمی 206245
ایزو آمیل الکل 2.5 littre 822255
ایزو بوتانل 1 لیتری 100985
ایزو پروپیل اتر 2.5 لیتری 100867
ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری 822102
ایزو پنتیل الکل (2 –پنتانول ) 500 میلی لیتری 807501
ایزوبوتیل متیل کتون 2.5 littre 106146
ایزوفتالیک اسید 1 کیلویی 800607
ایزولوسین 100 گرمی 105362
ایندول 100 گرمی 822281
ایندول استیک اسید 10 گرمی 100353
ایندول بوتیریک اسید 5 گرمی 57310
ایندیم کلراید 10 گرمی 11859
ایندیوم 25 گرمی 112196
باریم استات 1 کیلویی 101704
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5گرمی 100255
باریم هیدرواکساید 1 کیلویی 101735
باریم پراکساید 500 گرمی 11428
باریم کلراید 1 کیلویی 101717
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی 101717
بتا نفتول 1 کیلویی 822290
برم (برومین ) 250 میلی لیتری 820171
برموفنل بلو 25 گرمی 108122
برموکروزول گرین 25 گرم 108121
بروسین 50گرمی 818308
بروسین سولفات 25گرمی 237868
برومو بنزن 250 میلی لیتری  
برومو تیمول بلو 25 گرمی 103026
برومو کروزول رد 5 گرمی 105225
بنزآلدئید 2.5 littre 801756
بنزن 2.5 littre 101782
بنزو تیوفن 10 گرمی 841538
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی 801641
بنزوفنون 250 گرمی 801801
بنزیل الکل 2.5 littre 100981
بنزیل بنزوات 1لیتری 818701
بنزیل کلراید 1 لیتری 801809
بنگال رز 5 گرمی 198250
بوتان تیول 100 میلی لیتری 801587
بوتانل (بوتیل الکل ) 2.5 littre 101990
بوتانل 2 2.5 littre 109630
بوتانل1 2.5 littre 100988
بوتیل استات 1 لیتری 101974
بوتیل هیدرواکسی آنیسول 1کیلویی 817023
بوتیل هیدرواکسی تولوئن 1کیلویی 817074
بی فنیل امید 1 کیلویی 820528
بیسموت نیترات 250 گرمی 101878
بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400
بیوتین 100 میلی گرمی B4501
تایرون 100 گرمی  
تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162
تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی 818839
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 100 گرمی 818858
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی 118312
تترا بوتیل تیتانات 500 میلی لیتری 821084
تترا فلورو بوریک اسید 100 گرمی L14037
تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید 250 میلی 108124
تترا متیل بنزیدین 1 لیتری 108622
تترا هیدروفوران 2.5 littre 108114
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه 1 گرمی 101582
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال آمپول 109928
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال آمپول 109950
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال آمپول 109900
تترازول سدیم کلراید 0.1 نرمال آمپول 109945
تتراکلرید کربن 2.5 littre 102222
ترایتون X100 1 لیتری 108603
تری اتانول آمین آزمایشگاهی  با خلوص 99.9% 2.5 لیتری  
تری اتواکسی وینیل سیلان 100 میلی لیتری 808276
تری اتیل آمین 500 میلی لیتری 808352
تری اتیل آمین 1 لیتری  
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی 821135
تری اتیل سیترات 500 میلی 800251
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی 106448
تری سدیم فسفات 1 کیلویی 106577
تری فلورو استیک اسید 100 میلی 808260
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی 108380
تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی 100810
تریس 100گرمی 108219
تریپان بلو 5 گرمی T6146
تریپسین 500mg T1426
تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164
تلوریوم دی اکساید 25 گرمی 112356
تمد 100 میلی لیتری 110732
تنگستن (ولفرام) 100 گرمی 112406
تولوئن 2.5 littre 108323
تولوئن کروماتو گرافی 1 لیتری 108327
تویین 20 1 لیتری 817072
تویین 80 1 لیتری 822187
تیامین 250 گرمی  
تیتانیوم ایزو پروپواکساید 100 میلی لیتری 205273
تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382
تیتانیوم تری کلراید 250 میلی 808307
تیتانیوم دی اکساید 1 کیلویی 100808
تیتانیوم پودر 250 گرمی 112379
تیترازول EDTA 0.1 نرمال آمپول 109992
تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال آمپول 109981
تیترازول بافر فسفات پی هاش 7 آمپول 109887
تیترازول بافر پی هاش 4 آمپول 109884
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 1 لیتری 109092
تیترازول سود 1 نرمال آمپول 109956
تیترازول سود 1،0نرمال آمپول 109959
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال آمپول 109990
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال آمپول 109935
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال آمپول 109970
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال آمپول 109973
تیترازول ید 1،. نرمال آمپول 109910
تیمول بلو 25 گرمی 108176
تیمول فتالئین 25 گرمی 108175
تیو استامید 250 گرمی 108170
تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی 108180
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی 101213
تیوره 250 گرمی 107979
تیوسیانات جیوه 25 گرمی 104484
تیومرسال 100 گرمی 817043
تیونیل کلراید 99% 1 لیتری  
دودسیل آمین 100 گرمی 803527
دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500گرمی 101206
دی آمینو هگزان 250 گرمی 804323
دی آمینو پروپان 1 لیتری 821041
دی اتانل امین 1 لیتری 803116
دی اتیل اتر 5 لیتری 100926
دی اتیل امین 2.5 littre 803010
دی اتیل سولفات 1 لیتری 803105
دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید  DTPA 10 گرمی D6518
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 1 لیتری 803127
دی استیل منوکسیم 100 گرمی 102918
دی اکسان 1و4 1 لیتری 103115
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی 800653
دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738
دی بنزو تیوفن 25 گرمی 820409
دی تیو تریتول 1 گرمی 111474
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی 106557
دی سدیم تترا بورات (بوراکس ) 500 گرمی 106308
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی 820151
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی 106573
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی 106574
دی سوربیتول 99% 100 گرمی 240850
دی سولفین بلو 25 گرمی 112144
دی سیکلو سرین 1 گرمی  
دی فنیل آمین 100 گرمی 820528
دی فنیل کاربازاید 25گرمی 103091
÷ 250 گرمی M9647
دی متیل استامید 1 لیتری 803235
دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115
دی متیل سولفات 500 میلی 803071
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری 116743
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی لیتر 103424
دی متیل فرمامید 2.5 littre 103053
دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408
دی متیل پروپیلن دی آمین 100 میلی 818434
دی متیل گلی اکسیم 100 گرمی 103062
دی مدیوم بروماید 1 گرمی 112130
دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی D199303
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی 105099
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی 101149
دی کلرو پیریدین 100 گرمی 820455
دی کلرومتان 2.5 littre 106050
رایت 25 گرمی 109278
رزورسینول 100 گرم 107593
روتنیوم دی اکساید 5 گرمی 810560
روغن امرسیون 100 میلی 104699
روغن سیلیکون 100 میلی 109762
روغن صدر 500 میلی 106965
روی 1 کیلویی 108789
روی (زینک) کلراید 1 کیلویی 108815
روی استات 1 کیلویی 108802
روی اکسید 1 کیلویی 108849
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی 108883
روی نیترات 1 کیلویی 108833
روی یدید 25 گرمی 108828
زایلازین 1 گرمی X1126
زایلن سیانول 5 گرمی 110590
زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی  
زیرکونیوم کلراید 250 گرمی 808913
سافرانین 25 گرمی 115948
ساکاروز 1 کیلویی 107651
ستاولن (ستیل تری متیل آمونیوم برماید) 100 گرمی 814119
ستیل الکل 1 کیلویی 818704
سدیم ارسنات 100 گرمی  
سدیم ارسنیت 1 لیتر 106277
سدیم ازاید 100 گرمی 822335
سدیم استات 1 کیلو 106267
سدیم برماید 1 کیلویی 106360
سدیم بنزوات 25 کیلویی 106290
سدیم بوروهیدرید 100 گرم 818823
سدیم بی کربنات 500گرمی 106323
سدیم تترابورات 10 ابه 1 کیلویی 106303
سدیم تیو سولفات 500 گرمی 106512
سدیم دودسیل بنزن سولفونات 500گرمی  
سدیم دودسیل سولفات 1 کیلویی 817034
سدیم دی تیونیت (سدیم هیدرو سولفیت ) 500 گرمی 106507
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی 106345
سدیم دی کرومات 1 کیلویی 106336
سدیم سولفات 10 آبه 1 کیلویی 822286
سدیم سولفیت 1 کیلویی 106652
سدیم سولفید 1 کیلویی  
سدیم سیانید 1 کیلویی 106437
سدیم فلوراید 250 گرمی 106441
سدیم لاکتات 50% 2.5 littre 106522
سدیم متا پریدات 50 گرمی 106597
سدیم مولیبدات 2 آبه 250 گرمی 106521
سدیم نیترات 1 کیلویی 106535
سدیم هیدروژن سلنیت 50 گرمی 106340
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی 106482
سدیم هیدرید 100 گرمی 814552
سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل) 500 گرمی 108087
سدیم پتاسیم کربنات 500 گرمی 106683
سدیم پراکسید 100 گرمی 106563
سدیم پرسولفات 500 گرم 106609
سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591
سدیم کربنات 1 کیلویی 106398
سدیم کلراید 5 کیلویی 106400
سدیم کلراید 1 کیلویی 106404
سدیم کلراید (نمک طعام ) 1 کیلویی 106404
سدیم گلوکونات 1کیلویی 817054
سدیم یدید 250 گرمی 106523
سدیم نیتریت 1 کیلویی 106544
سرب (لید ) کلراید 100 گرمی 807383
سرب (لید) استات 1 کیلویی 107375
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 500 گرمی 107365
سرب اکساید 5 کیلویی 105658
سرب نیترات 100 گرمی 107398
سریم سولفات 100 گرمی 102274
سریم فلوراید 100 گرمی  
سریم نیترات 100 گرمی 102271
سزیم کربنات 25 گرمی  
سلیت 1 کیلویی 102686
سلیکاژل 60Fکروماتوگرافی 1 کیلویی 107739
سودان بلک بی 25 گرمی  
سولفانیل امید 1 کیلویی 108035
سولفور (گوگرد ) 2.5 کیلویی 107983
سولفولان 250 میلی لیتری 807993
سولفید پتاسیم 44% 250 گرمی 105134
سیلور (نقره ) نیترات 100 گرمی  
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی 101534
سیلور نیترات (نیترات نقره) 25 گرمی  
سیلیسیم کربید 500 گرمی  
سیلیسیوم اکساید 100 گرمی 113126
سیلیسیوم تترا کلراید 1 لیتری 807706
سیلیسیوم(سیلیکون) 50 گرمی  
سیلیکاژل 1 کیلویی 101925
سیلیکاژل   TLC1 20*20 15 pcs 105553
سیلیکاژل  TLC 20*20 15 pcs 105554
سیکلو هگزامید 5 گرمی C7698
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری 102888
طلا کلراید 5 گرمی 101582
فایکول 5 گرمی F2637
فتالدهاید 10 گرمی 821027
فرمالین 2،5 لیتری 104002
فرمامید 1 لیتری 104008
فروسن 50 گرمی 803978
فروکتوز 1 کیلویی 104007
فریک کلرید (آیرون3 کلراید) 6 ابه  250 گرمی  1.870.000 فریک کلرید (آیرون3 کلراید) 6 ابه      1 کیلو   2.990.000   103943
فلوکسین B 5 گرمی P4030
فنانترولین 1,10 25 گرمی 841491
فنل 1 کیلو 100206
معرف فنل فتالین 100 گرمی 107233
فنیل آنالین 25 گرمی 107256
فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی  
فوشین اسیدی 25 گرمی 105231
فوشین بازیک 25گرمی 115937
قلع (تین)  پودر 250 گرمی 107807
قلع 2 کلرید 250گرمی 107814
قلع اکسید 100گرمی 244651
لانتانیوم نیترات 100 گرمی 105326
لسیتین (تخم مرغی) 250 mg 524617
لوسین 25 گرمی L8000
لیتموس 100 گرمی 105312
لیتیم تترا بورات 1 کیلویی 105699
لیتیوم اکساید 100 گرمی 374725
لیتیوم برماید 1 کیلویی 105668
لیتیوم نیترات 1 کیلویی 112230
لیتیوم هیدرواکساید 100 گرمی 105691
لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680
لیتیوم کلراید 100 گرمی 105679
لیتیوم یدید 50 گرمی 818287
مالاشیت گرین 100 گرمی 101398
مالتوز 100 گرمی 105912
مالو نیتریل 100 گرمی 822086
مایو اینوزیتول 50 گرمی 104507
متانل 2.5 لیتری 106009
متانل خشک کروماتوگرافی 2.5 littre 106012
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری 106007
  2،5 لیتری 106008
متیل آنیلین 1 لیتری 803060
متیل اورنج 100 گرمی 101322
متیل بلو 25 گرمی 116316
متیل بنزوات 1 لیتری 27614
متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری  
متیل دی نیترو فنل 25 گرمی 822042
متیل رد 25 گرمی 106076
متیلن بلو 100 گرمی 159270
متیونین 25 گرمی  
محلول استاندارد تلور 100میلی 119514
محلول استاندارد تیتانیوم 500میلی 170363
محلول استاندارد زیرکونیوم 100میلی 170370
محلول استاندارد سزیم 100میلی 170212
محلول استاندارد طلا 500میلی 170216
محلول استاندارد نقره 500میلی 119797
محلول استاندارد پلاتین 100میلی 170219
محلول بافر آمونیاکی 1لیتری 109478
محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری  
مرکاپتو اتانول 250 میلی لیتری 805740
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی 104403
مرکوری یداید 100 گرمی 104420
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی 104465
مرکوری(جیوه) سولفات 100گرمی 104481
منگنز (پودر فلزی ) 250گرمی 112237
منگنز استات 4آبه 250 گرمی 105819
منگنز اکسید 1 کیلویی 105862
منگنز سولفات 1 کیلویی 105999
منگنز نیترات 500 گرمی 105853
منگنز(منیزیم) کلراید 1 کیلویی 105833
منگنز(منیزیم) کلراید 250 گرمی 814733
منیزیم 250 گرمی 805817
منیزیم اکساید 100 گرمی 105866
منیزیم سولفات 2،5کیلویی 105882
منیزیم فسفات 500 گرمی 105872
منیزیم فویل قطر 3 میلی متر 105812
منیزیم نیترات 500 گرمی 105853
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی 106161
مورین 5 گرمی 106098
مونو کلسیم فسفا ت 500 گرمی 102203
نسلر A 500 میلی 109011
نفتالین 1 کیلو 106200
نفتالین استیک اسید 25 گرمی N0640
نیتروبنزن 99% 1 لیتری 806770
نین هیدرین 10 گرمی  
نیکل 250 گرمی 112277
نیکل IIنیترات 1 کیلویی 106721
نیکل IIنیترات 250 گرمی 106721
نیکل اکسید 100 گرمی 637130
نیکل کلراید 250 گرمی 106717
نیکوتینیک اسید 100 گرمی 818714
هماتوکسیلین 25 گرمی 115938
هماتوکسیلین مایع 2.5 littre 105174
هپارین 1 ویال H3393
هگزا متیلن تترامین 100گرمی 818712
هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340
هگزامین (متنامین ) 500 گرمی 104343
هگزانول 1 لیتری 804393
هیامین 1 لیتری 115480
هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) 100 گرمی 104601
هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603
هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر 804608
هیدرواکسی اتیل سلولز 500گرمی 822068
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 25 گرمی 9963
هیدرواکسی کینولین 50 گرمی 107098
هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات 100 گرمی 814528
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی 104616
هیدروکینون 250 گرمی 822333
هیستیدین 25 گرمی  
وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی  
پارا تولوئیدین 250 گرمی 808315
پارافین 2.5 littre 107160
پارانیتروآنیلین 250گرمی 822292
پالادیوم استات 1 گرمی 818056
پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573
پالادیوم کلراید 1 گرمی 807110
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی 108092
پتاسیم برماید 500 گرمی 104905
پتاسیم بروماید 500 گرمی 104905
پتاسیم تلوریت 100 گرمی 105164
پتاسیم تیو سولفات 100 گرمی 12669
پتاسیم تیوسیانات 1 کیلویی 105125
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی 104873
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی 104862
پتاسیم سولفات 1کیلویی 105151
پتاسیم سیانید 250 گرمی 104967
پتاسیم سیترات 5 کیلویی 104956
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 500گرمی 104982
پتاسیم فلزی 25 گرمی 804815
پتاسیم نیترات 1کیلویی 105061
پتاسیم نیتریت 250گرمی 105067
پتاسیم هیدرواکساید 1 کیلویی 105033
پتاسیم هیدروژن دی یدات 50 گرمی 104867
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی 104874
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی 104852
پتاسیم پرسولفات 1 کیلویی 105090
پتاسیم پرمنگنات 1 کیلویی  
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی 105082
پتاسیم پرکلرات 250 گرمی 105076
پتاسیم پریدات 100 گرمی 210056
پتاسیم کربنات 1کیلویی 104924
پتاسیم کرومات 250گرمی 104952
پتاسیم کلراید 1 کیلویی 104936
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار 250 میلی لیتر 104817
پتاسیم یدات 500 گرمی 105050
پتاسیم یدید 250گرمی 105043
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی 105073
پروتئیناز K 100 mg P2308
پروپان تیول1 250 میلی لیتری 807529
پروپانل 1 1 لیتری 100996
پروپانل2 (ایزو پروپیل الکل ) 2.5 littre 100995
پروپیلن اکساید 1 لیتری 807027
پروپیلن گلیکول 2.5 لیتری 107478
پلاتین 1 گرمی  
پلاتینیوم تترا کلراید 1 گرمی 807347
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی 807491
پلی اتیلن گلیکول 1000 1 لیتری 807488
پلی اتیلن گلیکول 20000 1 کیلویی 817018
پلی اتیلن گلیکول 400 1 لیتری 807485
پلی وینیل الکل 100 گرمی 114266
پلی وینیل بوتیرال 250 گرمی 190977
پلی وینیل پیرولیدون 100 گرمی 107443
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی 100540
پودر مس 250 گرمی 102703
پپتون 500 گرمی 102239
پی پیریدین 100 میلی 822299
پیرازین 100 گرمی 807064
پیرول 25 میلی لیتری 807492
پیریدین 1 لیتری 107462
ژلاتین 1 کیلویی 104078
کادمیوم استات 2 ابه 500گرمی 102002
کادمیوم سولفات 100 گرمی 102027
کادمیوم نیترات 100 گرمی 20911
کادمیوم کلراید 100 گرمی 20899
کاربازول 250 گرمی 820255
کارل فیشر 1 لیتری 188005
کازئین 100 گرمی 102244
کاغذ تست 0-14 پی هاش 100 tests 109535
کالکن کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 104595
کانادا بالزام 100 میلی لیتری  
کبالت 2 کلراید 100 گرمی 102539
کبالت IIنیترات 6 آبه 100 گرمی 102536
کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544
کتامین 1 گرمی K2753
کربن اکتیو 1 کیلویی 102184
کربن تترا کلراید 2.5 لیتری 102222
کربن دی سولفید 1 لیتری 102214
کروم تری اکساید 1 کیلویی 102483
کرومیوم 2 کلراید 10 گرمی 802482
کرومیوم نیترات 250 گرمی 102481
کریستال ویولت 25 گرمی 101408
کلرامین Tسه آبه 250 گرمی 818705
کلرو بنزن 1 لیتری 801791
کلروفرم 2.5 littre 102445
کلروفرم  دوتره 25 میلی لیتری 102450
کلروفرم کروماتوگرافی 1 لیتری 102442
کلسترول 100گرمی 103672
کلسیم استات 500گرم 109325
کلسیم اکساید 500 گرمی 102047
کلسیم سولفات دو آبه 500 گرمی 102161
کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات 100 گرمی 102053
کلسیم فلوراید 500 گرمی  
کلسیم نیترات 500 گرمی 102121
کلسیم هیدرواکساید 500 گرمی 102047
کلسیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی 102304
کلسیم کربنات 250گرمی 102066
کلسیم کربنات 1 کیلویی 102069
کلسیم کلراید 1 کیلویی 102382
کلشیسین 1 گرمی C9754
کنگو رد 25 گرمی 101340
کواکس (پارا دی متیل آمینو بنزالدئید) 100 گرمی 803057
کوماسی بریلیانت بلو G 25 گرمی  
کوپر ( مس ) استات 250 گرمی 102711
کوپر ( مس ) پودر 250 گرمی 102703
کوپر (مس ) اکسید 100گرمی 102766
کوپر (مس ) فویل قطر 0.1 میلی متر 250 گرمی 102700
کوپر (مس) نیترات 250 گرمی 102753
کوپر (مس2 ) کلرید 1 کیلویی 102733
کوپر(مس) سولفات 250 گرم 102787
کینولین 1 لیتری مرک آلمان
کیومین هیدرو پروکساید 250 میلی لیتری 820502
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی امبرسیل 4000
گزیلن (زایلن ) 2.5 littre 108661
گزیلن اورنج 5 گرمی 108677
گلایسین 25 کیلویی 100590
گلایسین 100 گرمی G7126
گلوبولین 1 گرمی H2500
گلوکز (دکستروز ) 1 کیلویی 108346
گلیسیرین 2.5 littre 104093
گلیسیرین تری استات 1لیتری 103000
گیمسا 100 گرمی 109203
ید ( آیوداین) 100 گرمی 104761
یوتریوم نیترات  شش آبه 25گرمی 112516
 
 
نام ماده مقدار کد ماده
1 پنتال تیول 50 میلی لیتری 841794
1-برومو 3-کلرو پروپان 250 میلی لیتری 801627
1-فلورو 4-نیترو بنزن 50 میلی 820580
1-متیل 2-پیرولیدون 1 لیتری 806072
2- کلرو بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 802618
2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550
4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131
4-نونیل فنل 1 گرمی  
محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم   1000ppm
، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت   1000ppm
، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppmساخت مرک آلمان   1000ppm
EDTA 1 کیلویی 100944
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 250 گرمی 108438
EDTA دی سدیم سالت 250 گرمی 108454
EDTA نمک دی سدیم و منیزیم 250 گرمی 108423
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی 104819
آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) 2.5 littre 108597
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 25 میلی 103428
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333
آلفا نفتول 250 گرمی 822289
آلفا نفتیل امین 100 گرمی 822291
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی 101047
آلومینیوم اکساید 1 کیلویی 101097
آلومینیوم بوتیلات 250 میلی لیتری 820054
آلومینیوم سولفات 18 آبه 5 کیلویی 101102
آلومینیوم فویل 250 گرمی 101057
آلومینیوم نیترات 9آبه 1 کیلویی 101086
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی 101091
آلومینیوم پودر 250 گرمی 101056
آلومینیوم کلراید 1 کیلویی 801081
آلومینیوم گرانول 1 کیلوگرمی 820051
آلیزارین رد اس 25 گرمی 106278
آمونیاک 25% 2،5 لیتری 105422
آمونیوم آیرونIIسولفات 1 کیلویی 103792
آمونیوم استات 1 کیلویی 101115
آمونیوم ایرون IIIسولفات 1 کیلویی 103776
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی 101131
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی 101126
آمونیوم سریم نیترات 100گرمی 102276
آمونیوم سولفات 1 کیلویی 101216
آمونیوم فلوراید 250 گرمی 101164
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی 101226
آمونیوم نیترات 1 کیلویی 101188
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 250 گرمی 101181
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی 101201
آمونیوم کربنات 250 گرمی 159504
آمونیوم کلراید 1 کیلویی 100924
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293
آمینو نفتول سولفونیک اسید 25 گرمی 100099
آنتراسین 100گرمی 820109
آنیلین 1 لیتری 822256
آ گار 1 کیلویی 101615
آگاروز 25 گرمی 116801
آیرون (آهن ) IIIسولفات 7 آبه 99%  آزمایشگاهی 500 گرمی  
آیرون (پودر آهن ) یک کیلویی 103815
آیرون IIاستات 50 گرمی 339199
آیرون IIسولفات 7 آبه 1کیلویی 103965
آیرون IIکلرید 4 آبه 1 کیلویی 103861
آیرون IIIاکساید 250 گرمی 103924
آیرون IIIنیترات 1 کیلویی 103883
ائوزین بلو 25 گرمی 115934
اتانول 2.5 لیتری 100986
اتانول  99.9% 2.5 لیتری 100983
اتیدیوم برماید 1 گرمی E7637
اتیل آنیلین 100 میلی لیتری 800936
اتیل آکریلات 1 لیتری 800836
اتیل استات 2،5 لیتری 100864
اتیل اولئات 250 میلی لیتری 814762
اتیل بنزن 1 لیتری 801372
اتیل متیل کتون 2.5 littre 106014
اتیلن گلیکول 2.5 littre 100949
ارسنیک اکساید 100 گرمی 11099
اریوکروم بلک تی 100 گرمی 103170
اریکروم بلو اس ای 5 گرمی 103340
استارچ (نشاسته گندم) 1 کیلویی 111685
استامید 100 گرمی 822343
استایرن 1 لیتری 807679
استرانسیوم استات 100 گرمی A16149
استرانسیوم کربنات 500 گرمی 33392
استرانسیوم کلراید 6 آبه 250 گرمی 107865
استوفنون 1 لیتری 800028
استون 2.5 littre 100013
استون 2.5 littre 100014
استونیتریل (کرماتوگرافی) 2.5 لیتری 100030
استیل استون 1 لیتری 800023
اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی 12103
اسمیک اسید محلول 2% 5 میلی لیتری 109266
اسپکتروملت A10کمک ذوب 1 کیلویی 110783
اسپکتروملت A14کمک ذوب 1 کیلویی 111724
اسکوالان 100 میلی لیتری مرک آلمان
اسید استیک  گلاسیال 2.5 littre 100056
اسید اسپارتیک 100گرمی 100126
اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) 2.5 kg 500090
اسید اوریک 25 گرمی 100817
اسید اولئیک 1 لیتری 100471
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی 100492
اسید باربیتوریک 100 گرمی 800133
اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید ) 250 میلی 18730
اسید بنزوئیک 100 گرمی 100136
اسید بوریک 1 کیلویی 100165
اسید تارتاریک 1 کیلویی 100802
اسید ترفتالئیک 100 گرمی 800762
اسید ترفتالدهید 10 گرمی 821075
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری 822336
اسید جیبرلیک 5 گرمی G7645
اسید سالسیلیک 1کیلوگرمی 818731
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی 100631
اسید سولفانیلیک 100گرمی 100686
اسید سولفانیلیک 1 کیلویی 822338
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی 800691
اسید سولفوریک 2.5 littre 100731
اسید سیتریک 1 کیلویی 100244
اسید فتالیک 1 کیلویی P39303
اسید فسفریک 2.5 littre 100563
اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532
اسید فلوریدریک 2.5 littre 100337
اسید فورمیک 2.5 littre 100264
اسید فولوئیک 25 گرمی  
اسید فولیک 5 گرمی 103984
اسید فیتیک 25 گرمی P2852
اسید لاکتیک 2.5 littre 100366
اسید مالئیک 1 کیلویی 800380
اسید متا اکریلیک 1 لیتری 800181
اسید متا فسفریک 100 گرمی 100546
اسید مولیبدیک 1 کیلویی 100400
اسید نیتریک 100% دود کننده 1 لیتری 100450
اسید نیتریک 65% 2.5 littre 100456
اسید نیکوتینیک 100 گرمی 818714
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 2.5 littre 100314
اسید هیومیک 10 گرمی 53680
اسید پرکلریک70% 2.5 littre 100519
اسید پریودیک 100 گرمی 822288
اسید پیکریک 500 گرمی  
اسید گلوتامیک 250 گرمی 100291
اسید گلی اگزالیک یک آبه 25 گرمی 804107
اسید گلیکولیک 1لیتری 104106
ال - گلوتامین 25گرمی 100289
ال آرابینوز 25 گرمی A91906
ال آرژنین 100 گرمی 101542
ال آسپارژین مونو هیدرات 100 گرمی 101566
ال آلانین 25 گرمی A7469
ال سیستئین 100 گرمی 102838
ال سیستئین هیدرو کلراید 25 گرمی 102839
ان آمیل الکل 2.5 littre 807500
ان اکتان 250 میلی لیتری 806910
ان دو دکان 250 میلی لیتری 820543
ان نفتیل آمین 100 گرمی 822291
ان هپتان 1 لیتری 104365
ان هگزان 2.5 littre 104368
ان هگزان کروماتوگرافی 1 لیتری 104391
ان پنتان 1 لیتری 107176
انتلان 500 میلی 100869
انیدرید مالئیک 100 گرمی 800408
اورتو تولوئیدین 2.5 littre 808312
اورتو فنانترولین 10 گرمی 107225
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی 107223
اورسینول 5 گرمی 820933
اورنج جی 25 گرمی 115925
اوره 1 کیلویی 818710
اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت 5 گرمی 112292
اکریل آمید 1کیلویی 800830
اکسید مس 100 گرمی 104465
اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید) 10 گرمی 821102
اگزالیل کلراید 25 میلی لیتری 807066
اگزامید 100 گرمی 820936
ایتریم نیترات 25 گرمی  
ایتریم نیترات استاندارد سلوشن 500 میلی 119809
ایریدیوم کلراید 5 گرمی 206245
ایزو آمیل الکل 2.5 littre 822255
ایزو بوتانل 1 لیتری 100985
ایزو پروپیل اتر 2.5 لیتری 100867
ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری 822102
ایزو پنتیل الکل (2 –پنتانول ) 500 میلی لیتری 807501
ایزوبوتیل متیل کتون 2.5 littre 106146
ایزوفتالیک اسید 1 کیلویی 800607
ایزولوسین 100 گرمی 105362
ایندول 100 گرمی 822281
ایندول استیک اسید 10 گرمی 100353
ایندول بوتیریک اسید 5 گرمی 57310
ایندیم کلراید 10 گرمی 11859
ایندیوم 25 گرمی 112196
باریم استات 1 کیلویی 101704
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5گرمی 100255
باریم هیدرواکساید 1 کیلویی 101735
باریم پراکساید 500 گرمی 11428
باریم کلراید 1 کیلویی 101717
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی 101717
بتا نفتول 1 کیلویی 822290
برم (برومین ) 250 میلی لیتری 820171
برموفنل بلو 25 گرمی 108122
برموکروزول گرین 25 گرم 108121
بروسین 50گرمی 818308
بروسین سولفات 25گرمی 237868
برومو بنزن 250 میلی لیتری  
برومو تیمول بلو 25 گرمی 103026
برومو کروزول رد 5 گرمی 105225
بنزآلدئید 2.5 littre 801756
بنزن 2.5 littre 101782
بنزو تیوفن 10 گرمی 841538
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی 801641
بنزوفنون 250 گرمی 801801
بنزیل الکل 2.5 littre 100981
بنزیل بنزوات 1لیتری 818701
بنزیل کلراید 1 لیتری 801809
بنگال رز 5 گرمی 198250
بوتان تیول 100 میلی لیتری 801587
بوتانل (بوتیل الکل ) 2.5 littre 101990
بوتانل 2 2.5 littre 109630
بوتانل1 2.5 littre 100988
بوتیل استات 1 لیتری 101974
بوتیل هیدرواکسی آنیسول 1کیلویی 817023
بوتیل هیدرواکسی تولوئن 1کیلویی 817074
بی فنیل امید 1 کیلویی 820528
بیسموت نیترات 250 گرمی 101878
بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400
بیوتین 100 میلی گرمی B4501
تایرون 100 گرمی  
تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162
تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی 818839
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 100 گرمی 818858
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی 118312
تترا بوتیل تیتانات 500 میلی لیتری 821084
تترا فلورو بوریک اسید 100 گرمی L14037
تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید 250 میلی 108124
تترا متیل بنزیدین 1 لیتری 108622
تترا هیدروفوران 2.5 littre 108114
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه 1 گرمی 101582
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال آمپول 109928
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال آمپول 109950
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال آمپول 109900
تترازول سدیم کلراید 0.1 نرمال آمپول 109945
تتراکلرید کربن 2.5 littre 102222
ترایتون X100 1 لیتری 108603
تری اتانول آمین آزمایشگاهی  با خلوص 99.9% 2.5 لیتری  
تری اتواکسی وینیل سیلان 100 میلی لیتری 808276
تری اتیل آمین 500 میلی لیتری 808352
تری اتیل آمین 1 لیتری  
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی 821135
تری اتیل سیترات 500 میلی 800251
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی 106448
تری سدیم فسفات 1 کیلویی 106577
تری فلورو استیک اسید 100 میلی 808260
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی 108380
تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی 100810
تریس 100گرمی 108219
تریپان بلو 5 گرمی T6146
تریپسین 500mg T1426
تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164
تلوریوم دی اکساید 25 گرمی 112356
تمد 100 میلی لیتری 110732
تنگستن (ولفرام) 100 گرمی 112406
تولوئن 2.5 littre 108323
تولوئن کروماتو گرافی 1 لیتری 108327
تویین 20 1 لیتری 817072
تویین 80 1 لیتری 822187
تیامین 250 گرمی  
تیتانیوم ایزو پروپواکساید 100 میلی لیتری 205273
تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382
تیتانیوم تری کلراید 250 میلی 808307
تیتانیوم دی اکساید 1 کیلویی 100808
تیتانیوم پودر 250 گرمی 112379
تیترازول EDTA 0.1 نرمال آمپول 109992
تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال آمپول 109981
تیترازول بافر فسفات پی هاش 7 آمپول 109887
تیترازول بافر پی هاش 4 آمپول 109884
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 1 لیتری 109092
تیترازول سود 1 نرمال آمپول 109956
تیترازول سود 1،0نرمال آمپول 109959
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال آمپول 109990
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال آمپول 109935
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال آمپول 109970
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال آمپول 109973
تیترازول ید 1،. نرمال آمپول 109910
تیمول بلو 25 گرمی 108176
تیمول فتالئین 25 گرمی 108175
تیو استامید 250 گرمی 108170
تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی 108180
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی 101213
تیوره 250 گرمی 107979
تیوسیانات جیوه 25 گرمی 104484
تیومرسال 100 گرمی 817043
تیونیل کلراید 99% 1 لیتری  
دودسیل آمین 100 گرمی 803527
دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500گرمی 101206
دی آمینو هگزان 250 گرمی 804323
دی آمینو پروپان 1 لیتری 821041
دی اتانل امین 1 لیتری 803116
دی اتیل اتر 5 لیتری 100926
دی اتیل امین 2.5 littre 803010
دی اتیل سولفات 1 لیتری 803105
دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید  DTPA 10 گرمی D6518
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 1 لیتری 803127
دی استیل منوکسیم 100 گرمی 102918
دی اکسان 1و4 1 لیتری 103115
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی 800653
دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738
دی بنزو تیوفن 25 گرمی 820409
دی تیو تریتول 1 گرمی 111474
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی 106557
دی سدیم تترا بورات (بوراکس ) 500 گرمی 106308
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی 820151
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی 106573
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی 106574
دی سوربیتول 99% 100 گرمی 240850
دی سولفین بلو 25 گرمی 112144
دی سیکلو سرین 1 گرمی  
دی فنیل آمین 100 گرمی 820528
دی فنیل کاربازاید 25گرمی 103091
÷ 250 گرمی M9647
دی متیل استامید 1 لیتری 803235
دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115
دی متیل سولفات 500 میلی 803071
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری 116743
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی لیتر 103424
دی متیل فرمامید 2.5 littre 103053
دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408
دی متیل پروپیلن دی آمین 100 میلی 818434
دی متیل گلی اکسیم 100 گرمی 103062
دی مدیوم بروماید 1 گرمی 112130
دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی D199303
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی 105099
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی 101149
دی کلرو پیریدین 100 گرمی 820455
دی کلرومتان 2.5 littre 106050
رایت 25 گرمی 109278
رزورسینول 100 گرم 107593
روتنیوم دی اکساید 5 گرمی 810560
روغن امرسیون 100 میلی 104699
روغن سیلیکون 100 میلی 109762
روغن صدر 500 میلی 106965
روی 1 کیلویی 108789
روی (زینک) کلراید 1 کیلویی 108815
روی استات 1 کیلویی 108802
روی اکسید 1 کیلویی 108849
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی 108883
روی نیترات 1 کیلویی 108833
روی یدید 25 گرمی 108828
زایلازین 1 گرمی X1126
زایلن سیانول 5 گرمی 110590
زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی  
زیرکونیوم کلراید 250 گرمی 808913
سافرانین 25 گرمی 115948
ساکاروز 1 کیلویی 107651
ستاولن (ستیل تری متیل آمونیوم برماید) 100 گرمی 814119
ستیل الکل 1 کیلویی 818704
سدیم ارسنات 100 گرمی  
سدیم ارسنیت 1 لیتر 106277
سدیم ازاید 100 گرمی 822335
سدیم استات 1 کیلو 106267
سدیم برماید 1 کیلویی 106360
سدیم بنزوات 25 کیلویی 106290
سدیم بوروهیدرید 100 گرم 818823
سدیم بی کربنات 500گرمی 106323
سدیم تترابورات 10 ابه 1 کیلویی 106303
سدیم تیو سولفات 500 گرمی 106512
سدیم دودسیل بنزن سولفونات 500گرمی  
سدیم دودسیل سولفات 1 کیلویی 817034
سدیم دی تیونیت (سدیم هیدرو سولفیت ) 500 گرمی 106507
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی 106345
سدیم دی کرومات 1 کیلویی 106336
سدیم سولفات 10 آبه 1 کیلویی 822286
سدیم سولفیت 1 کیلویی 106652
سدیم سولفید 1 کیلویی  
سدیم سیانید 1 کیلویی 106437
سدیم فلوراید 250 گرمی 106441
سدیم لاکتات 50% 2.5 littre 106522
سدیم متا پریدات 50 گرمی 106597
سدیم مولیبدات 2 آبه 250 گرمی 106521
سدیم نیترات 1 کیلویی 106535
سدیم هیدروژن سلنیت 50 گرمی 106340
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی 106482
سدیم هیدرید 100 گرمی 814552
سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل) 500 گرمی 108087
سدیم پتاسیم کربنات 500 گرمی 106683
سدیم پراکسید 100 گرمی 106563
سدیم پرسولفات 500 گرم 106609
سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591
سدیم کربنات 1 کیلویی 106398
سدیم کلراید 5 کیلویی 106400
سدیم کلراید 1 کیلویی 106404
سدیم کلراید (نمک طعام ) 1 کیلویی 106404
سدیم گلوکونات 1کیلویی 817054
سدیم یدید 250 گرمی 106523
سدیم نیتریت 1 کیلویی 106544
سرب (لید ) کلراید 100 گرمی 807383
سرب (لید) استات 1 کیلویی 107375
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 500 گرمی 107365
سرب اکساید 5 کیلویی 105658
سرب نیترات 100 گرمی 107398
سریم سولفات 100 گرمی 102274
سریم فلوراید 100 گرمی  
سریم نیترات 100 گرمی 102271
سزیم کربنات 25 گرمی  
سلیت 1 کیلویی 102686
سلیکاژل 60Fکروماتوگرافی 1 کیلویی 107739
سودان بلک بی 25 گرمی  
سولفانیل امید 1 کیلویی 108035
سولفور (گوگرد ) 2.5 کیلویی 107983
سولفولان 250 میلی لیتری 807993
سولفید پتاسیم 44% 250 گرمی 105134
سیلور (نقره ) نیترات 100 گرمی  
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی 101534
سیلور نیترات (نیترات نقره) 25 گرمی  
سیلیسیم کربید 500 گرمی  
سیلیسیوم اکساید 100 گرمی 113126
سیلیسیوم تترا کلراید 1 لیتری 807706
سیلیسیوم(سیلیکون) 50 گرمی  
سیلیکاژل 1 کیلویی 101925
سیلیکاژل   TLC1 20*20 15 pcs 105553
سیلیکاژل  TLC 20*20 15 pcs 105554
سیکلو هگزامید 5 گرمی C7698
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری 102888
طلا کلراید 5 گرمی 101582
فایکول 5 گرمی F2637
فتالدهاید 10 گرمی 821027
فرمالین 2،5 لیتری 104002
فرمامید 1 لیتری 104008
فروسن 50 گرمی 803978
فروکتوز 1 کیلویی 104007
فریک کلرید (آیرون3 کلراید) 6 ابه  250 گرمی  1.870.000 فریک کلرید (آیرون3 کلراید) 6 ابه      1 کیلو   2.990.000   103943
فلوکسین B 5 گرمی P4030
فنانترولین 1,10 25 گرمی 841491
فنل 1 کیلو 100206
معرف فنل فتالین 100 گرمی 107233
فنیل آنالین 25 گرمی 107256
فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی  
فوشین اسیدی 25 گرمی 105231
فوشین بازیک 25گرمی 115937
قلع (تین)  پودر 250 گرمی 107807
قلع 2 کلرید 250گرمی 107814
قلع اکسید 100گرمی 244651
لانتانیوم نیترات 100 گرمی 105326
لسیتین (تخم مرغی) 250 mg 524617
لوسین 25 گرمی L8000
لیتموس 100 گرمی 105312
لیتیم تترا بورات 1 کیلویی 105699
لیتیوم اکساید 100 گرمی 374725
لیتیوم برماید 1 کیلویی 105668
لیتیوم نیترات 1 کیلویی 112230
لیتیوم هیدرواکساید 100 گرمی 105691
لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680
لیتیوم کلراید 100 گرمی 105679
لیتیوم یدید 50 گرمی 818287
مالاشیت گرین 100 گرمی 101398
مالتوز 100 گرمی 105912
مالو نیتریل 100 گرمی 822086
مایو اینوزیتول 50 گرمی 104507
متانل 2.5 لیتری 106009
متانل خشک کروماتوگرافی 2.5 littre 106012
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری 106007
  2،5 لیتری 106008
متیل آنیلین 1 لیتری 803060
متیل اورنج 100 گرمی 101322
متیل بلو 25 گرمی 116316
متیل بنزوات 1 لیتری 27614
متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری  
متیل دی نیترو فنل 25 گرمی 822042
متیل رد 25 گرمی 106076
متیلن بلو 100 گرمی 159270
متیونین 25 گرمی  
محلول استاندارد تلور 100میلی 119514
محلول استاندارد تیتانیوم 500میلی 170363
محلول استاندارد زیرکونیوم 100میلی 170370
محلول استاندارد سزیم 100میلی 170212
محلول استاندارد طلا 500میلی 170216
محلول استاندارد نقره 500میلی 119797
محلول استاندارد پلاتین 100میلی 170219
محلول بافر آمونیاکی 1لیتری 109478
محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری  
مرکاپتو اتانول 250 میلی لیتری 805740
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی 104403
مرکوری یداید 100 گرمی 104420
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی 104465
مرکوری(جیوه) سولفات 100گرمی 104481
منگنز (پودر فلزی ) 250گرمی 112237
منگنز استات 4آبه 250 گرمی 105819
منگنز اکسید 1 کیلویی 105862
منگنز سولفات 1 کیلویی 105999
منگنز نیترات 500 گرمی 105853
منگنز(منیزیم) کلراید 1 کیلویی 105833
منگنز(منیزیم) کلراید 250 گرمی 814733
منیزیم 250 گرمی 805817
منیزیم اکساید 100 گرمی 105866
منیزیم سولفات 2،5کیلویی 105882
منیزیم فسفات 500 گرمی 105872
منیزیم فویل قطر 3 میلی متر 105812
منیزیم نیترات 500 گرمی 105853
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی 106161
مورین 5 گرمی 106098
مونو کلسیم فسفا ت 500 گرمی 102203
نسلر A 500 میلی 109011
نفتالین 1 کیلو 106200
نفتالین استیک اسید 25 گرمی N0640
نیتروبنزن 99% 1 لیتری 806770
نین هیدرین 10 گرمی  
نیکل 250 گرمی 112277
نیکل IIنیترات 1 کیلویی 106721
نیکل IIنیترات 250 گرمی 106721
نیکل اکسید 100 گرمی 637130
نیکل کلراید 250 گرمی 106717
نیکوتینیک اسید 100 گرمی 818714
هماتوکسیلین 25 گرمی 115938
هماتوکسیلین مایع 2.5 littre 105174
هپارین 1 ویال H3393
هگزا متیلن تترامین 100گرمی 818712
هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340
هگزامین (متنامین ) 500 گرمی 104343
هگزانول 1 لیتری 804393
هیامین 1 لیتری 115480
هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) 100 گرمی 104601
هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603
هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر 804608
هیدرواکسی اتیل سلولز 500گرمی 822068
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 25 گرمی 9963
هیدرواکسی کینولین 50 گرمی 107098
هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات 100 گرمی 814528
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی 104616
هیدروکینون 250 گرمی 822333
هیستیدین 25 گرمی  
وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی  
پارا تولوئیدین 250 گرمی 808315
پارافین 2.5 littre 107160
پارانیتروآنیلین 250گرمی 822292
پالادیوم استات 1 گرمی 818056
پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573
پالادیوم کلراید 1 گرمی 807110
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی 108092
پتاسیم برماید 500 گرمی 104905
پتاسیم بروماید 500 گرمی 104905
پتاسیم تلوریت 100 گرمی 105164
پتاسیم تیو سولفات 100 گرمی 12669
پتاسیم تیوسیانات 1 کیلویی 105125
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی 104873
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی 104862
پتاسیم سولفات 1کیلویی 105151
پتاسیم سیانید 250 گرمی 104967
پتاسیم سیترات 5 کیلویی 104956
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 500گرمی 104982
پتاسیم فلزی 25 گرمی 804815
پتاسیم نیترات 1کیلویی 105061
پتاسیم نیتریت 250گرمی 105067
پتاسیم هیدرواکساید 1 کیلویی 105033
پتاسیم هیدروژن دی یدات 50 گرمی 104867
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی 104874
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی 104852
پتاسیم پرسولفات 1 کیلویی 105090
پتاسیم پرمنگنات 1 کیلویی  
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی 105082
پتاسیم پرکلرات 250 گرمی 105076
پتاسیم پریدات 100 گرمی 210056
پتاسیم کربنات 1کیلویی 104924
پتاسیم کرومات 250گرمی 104952
پتاسیم کلراید 1 کیلویی 104936
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار 250 میلی لیتر 104817
پتاسیم یدات 500 گرمی 105050
پتاسیم یدید 250گرمی 105043
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی 105073
پروتئیناز K 100 mg P2308
پروپان تیول1 250 میلی لیتری 807529
پروپانل 1 1 لیتری 100996
پروپانل2 (ایزو پروپیل الکل ) 2.5 littre 100995
پروپیلن اکساید 1 لیتری 807027
پروپیلن گلیکول 2.5 لیتری 107478
پلاتین 1 گرمی  
پلاتینیوم تترا کلراید 1 گرمی 807347
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی 807491
پلی اتیلن گلیکول 1000 1 لیتری 807488
پلی اتیلن گلیکول 20000 1 کیلویی 817018
پلی اتیلن گلیکول 400 1 لیتری 807485
پلی وینیل الکل 100 گرمی 114266
پلی وینیل بوتیرال 250 گرمی 190977
پلی وینیل پیرولیدون 100 گرمی 107443
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی 100540
پودر مس 250 گرمی 102703
پپتون 500 گرمی 102239
پی پیریدین 100 میلی 822299
پیرازین 100 گرمی 807064
پیرول 25 میلی لیتری 807492
پیریدین 1 لیتری 107462
ژلاتین 1 کیلویی 104078
کادمیوم استات 2 ابه 500گرمی 102002
کادمیوم سولفات 100 گرمی 102027
کادمیوم نیترات 100 گرمی 20911
کادمیوم کلراید 100 گرمی 20899
کاربازول 250 گرمی 820255
کارل فیشر 1 لیتری 188005
کازئین 100 گرمی 102244
کاغذ تست 0-14 پی هاش 100 tests 109535
کالکن کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 104595
کانادا بالزام 100 میلی لیتری  
کبالت 2 کلراید 100 گرمی 102539
کبالت IIنیترات 6 آبه 100 گرمی 102536
کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544
کتامین 1 گرمی K2753
کربن اکتیو 1 کیلویی 102184
کربن تترا کلراید 2.5 لیتری 102222
کربن دی سولفید 1 لیتری 102214
کروم تری اکساید 1 کیلویی 102483
کرومیوم 2 کلراید 10 گرمی 802482
کرومیوم نیترات 250 گرمی 102481
کریستال ویولت 25 گرمی 101408
کلرامین Tسه آبه 250 گرمی 818705
کلرو بنزن 1 لیتری 801791
کلروفرم 2.5 littre 102445
کلروفرم  دوتره 25 میلی لیتری 102450
کلروفرم کروماتوگرافی 1 لیتری 102442
کلسترول 100گرمی 103672
کلسیم استات 500گرم 109325
کلسیم اکساید 500 گرمی 102047
کلسیم سولفات دو آبه 500 گرمی 102161
کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات 100 گرمی 102053
کلسیم فلوراید 500 گرمی  
کلسیم نیترات 500 گرمی 102121
کلسیم هیدرواکساید 500 گرمی 102047
کلسیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی 102304
کلسیم کربنات 250گرمی 102066
کلسیم کربنات 1 کیلویی 102069
کلسیم کلراید 1 کیلویی 102382
کلشیسین 1 گرمی C9754
کنگو رد 25 گرمی 101340
کواکس (پارا دی متیل آمینو بنزالدئید) 100 گرمی 803057
کوماسی بریلیانت بلو G 25 گرمی  
کوپر ( مس ) استات 250 گرمی 102711
کوپر ( مس ) پودر 250 گرمی 102703
کوپر (مس ) اکسید 100گرمی 102766
کوپر (مس ) فویل قطر 0.1 میلی متر 250 گرمی 102700
کوپر (مس) نیترات 250 گرمی 102753
کوپر (مس2 ) کلرید 1 کیلویی 102733
کوپر(مس) سولفات 250 گرم 102787
کینولین 1 لیتری مرک آلمان
کیومین هیدرو پروکساید 250 میلی لیتری 820502
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی امبرسیل 4000
گزیلن (زایلن ) 2.5 littre 108661
گزیلن اورنج 5 گرمی 108677
گلایسین 25 کیلویی 100590
گلایسین 100 گرمی G7126
گلوبولین 1 گرمی H2500
گلوکز (دکستروز ) 1 کیلویی 108346
گلیسیرین 2.5 littre 104093
گلیسیرین تری استات 1لیتری 103000
گیمسا 100 گرمی 109203
ید ( آیوداین) 100 گرمی 104761
یوتریوم نیترات  شش آبه 25گرمی 112516
 
 
مواد آزمایشگاهی مرک

مواد آزمایشگاهی مرک
مواد آزمایشگاهی مرک
  مواد آزمایشگاهی مرک

مواد آزمایشگاهی مرک

مواد آزمایشگاهی مرک